BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Nasze projekty

Projekt "REWIZJA - Pamiętając o przeszłości przewidując przyszłość"

Projekt „Rewizja - Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość" jest realizowany w ramach programu Europa dla Obywateli przez miasta i stowarzyszenia z 6 krajów – Polski, Francji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Albanii. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej, poprzez podnoszenie świadomości na temat trudnej przeszłości Europy oraz zwrócenie uwagi na teraźniejsze problemy i wyzwania Unii Europejskiej takie jak ruchy ekstremistyczne czy prawa człowieka i wolności obywatelskie.

eacea 2015 00550000 pl

Cele projektu:

- Zachęcenie młodych ludzi do aktywnego zaangażowania w życie demokratyczne społeczności i wyrażania swoich opinii, podkreślając znaczenie aktywnego obywatelstwa i różnych sposobów uczestnictwa w życiu społecznych.

- Podnoszenie świadomości młodych ludzi na temat podstawowych wartości Unii Europejskiej i znaczenia ich zachowania dla przyszłego dobrobytu społeczeństw europejskich.

- Podnoszenie świadomości młodych obywateli na temat polityki UE, instrumentów i narzędzi służących zaangażowaniu, uczestnictwu i solidarności.

Biorąc pod uwagę burzliwą przeszłość Europy, niezmiernie istotne jest propagowanie konstruktywnej debaty o jej przyszłości. Nieszczęście wojen XX wieku oraz podział Europy doprowadziły do powstania idei europejskiej, wraz z uświadomieniem sobie konieczności zapewnienia pokoju na drodze ustanowienia obywatelstwa ponadnarodowego, zbudowanego w oparciu o wspólne wartości i ideały. Jednakże, w związku z ostatnimi kryzysami (kryzys ekonomiczny, kryzys migracyjny, Brexit) wyzwania, z jakimi mierzy się Unia skutkują wzrostem eurosceptycyzmu, skrajnymi ruchami prawicowymi, opozycją między krajami członkowskimi, nasileniem się mowy nienawiści, nietolerancji, dyskryminacji i rasizmu.

W tym kontekście, niezmiernie ważne jest, aby młodzi ludzie byli aktywnymi uczestnikami w kształtowaniu przyszłości. Jednakże, dane z poprzednich Wyborów Europejskich (2014 i 2009 r.), oraz dotyczące wyborów krajowych i lokalnych w Europie jasno pokazują niskie zaangażowanie w życie społeczne młodych Europejczyków. Badania opinii pokazują, że głównymi jego przyczynami są:

- brak zaufania do polityki, przekonanie, że ich udział nie zrobi różnicy,

- poczucie, że trwająca debata nie dotyczy ich,

- odczucie, że ich potrzeby nie zostaną uwzględnione w dyskursie politycznym,

- niewystarczające zrozumienie procesów demokratycznych na poziomie miejscowym, krajowym i europejskim.

Główne działania:

Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych:

1. „Ludzie i Mury” (ang: „People and Walls") wydarzenie we Francji skupi się ono na różnorodności i migracji poprzez zgłębianie konsekwencji budowania, utrzymywania i niszczenia Muru na poziomach miejscowych, krajowych i ponadnarodowych, powstawanie ostatnich murów i ich konsekwencje dla przyszłości Europy.

2. „Dobra i zła strona Muru (murów)" (ang: „Right and wrong side of the Wall(s)") w Portugalii – skupi się ono na nasileniu eurosceptycyzmu i skrajnych ruchach prawicowych poprzez eksplorację konsekwencji podziału, nietolerancji, ksenofobii i rasizmu, a także koncepcji odmienności i przynależności w społeczeństwie wielokulturowym.

3. „Pokonywanie barier w godności człowieka” (ang: “Overcoming barriers to Human Dignity") wydarzenie w Polsce skupi się na ważności praw i wolności indywidualnych oraz różnych formach protestu przeciwko ich naruszeniu.

4. „Publiczna twarz Muru (murów)" (ang: „Public Face of the Wall(s)") konferencja we Włoszech i skoncentruje się na typologii i skutkach dyskursu rozłamowego, propagandzie, mowie nienawiści, dezinformacji.

5. „Pomiędzy Pamięcią a Wyparciem” (ang: „Between Remembrance and Denial”) forum w Rumunii skupi się na pokłosiu upadku Muru. Tematyka dyskusji obejmować będzie konsekwencje i odebrane lekcje, wyobrażenie upadku obecnych Murów oraz przyszłości Europy.

6. Ostatnie wydarzenie zatytułowane „Mur w umysłach” (ang: The Wall in the Minds”) w Albanii, skupi się na tym jak sposoby podziału Europy w przeszłości wpływają na współczesne społeczeństwa oraz Integrację Europejską. Wydarzenie to będzie również koncentrować się na istotności akcesji nowych państw do UE dla zbiorowego dobrobytu i pomyślności.

Projekt "Miasta dla Młodzieży"

Gmina Starachowice rozpoczęła realizację kolejnego międzynarodowego projektu pn. ”Miasta dla młodzieży” (Cities for YOUth), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Tym razem skupimy się na wymianie dobrych praktyk między różnymi krajami europejskimi w zakresie polityki młodzieżowej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży.

logo c4u 2

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa), oraz dwie organizacje pozarządowe - Institute of Research & Training on European Affairs IRTEA z Grecji oraz ACD LaHoya z Hiszpanii.

footer c4u

Działania projektowe obejmują:

- 3 międzynarodowe spotkania projektowe dotyczące koordynacji projektu, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miasta, działań dla młodzieży i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wezmą udział władze miasta, urzędnicy, osoby odpowiedzialne za decyzje i młodzież.

- Szkolenie dla młodych ludzi w Hiszpanii z umiejętności miękkich i generowania pomysłów.

- Praca online nad wspólną inicjatywą grup młodzieży z krajów partnerskich, która będzie promowała aktywność społeczną i edukację pozaformalną wśród młodych ludzi.

- Międzynarodowa Inicjatywa Młodzieżowa na Litwie, zaprezentowana wspólnie podczas obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2021 r. w Kłajpedzie.

- Opracowanie publikacji i raportów przedstawiających opis polityk młodzieżowych w różnych krajach Europy oraz metod edukacji pozaformalnej (Blended Mobility).

Projekt jest w 100% finansowany z Programu Erasmus+.

erasmus kafelek

Projekt "FUTURE (FuTure of eURopE)"

"Future of Europe" to projekt finansowany z programu Europa dla Obywateli, Komponent - Sieci miast. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i udziale w procesach demokratycznych na poziomie Unii Europejskiej.

W ramach projektu odbędzie się siedem wydarzeń tematycznych (warsztaty, seminaria, spacery studyjne, opowiadanie historii itp.), każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażują młodych obywateli każdego kraju w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarności.

Działania będą napędzane głównie programem ambasadorów młodzieży, jako motoru dialogu oraz szerokiego zaangażowania obywateli. Wkład z debat odbywających się podczas wydarzeń międzynarodowych będzie stanowić źródło energii dla Konferencji na temat przyszłości Europy, zainicjowanej przez Komisję Europejską. Dzięki wydarzeniom przewidzianym w projekcie dotrze do ponad 400 uczestników z Czech, Grecji, Włoch, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski i Portugalii.

future 2

Projekt Future of Europe zgromadził siedmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich, którzy przez cały okres realizacji projektu będą współpracować przy osiąganiu rezultatów i celów projektu, zgodnie z programem Europa dla obywateli i są to: Unione Rubicone e Mare – Lider projektu (Włochy), Miasto Tetovo (Macedonia Północna), Gmina Starachowice, Miasto Joanina (Grecja), Socialas Inovacijas Centrs (Łotwa), Miasto Praga (Czechy) oraz Redefine Associaço Para a Investigação, Educação e Desenvol (Portugalia).

Projekt "YOUth for EU"

Empowering YOUth Citizenship EU Future jest to projekt realizowany w ramach programu CERV przez 6 państw europejskich – Polskę , Hiszpanie, Portugalię, Włochy, Grecję i Holandię. Podstawowym celem projektu jest zachęcenie lokalnej młodzieży do brania czynnego udziału w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Projekt promuje swoimi działaniami takie wartości jak pokój, tolerancja, dialog międzynarodowy oraz wzajemne zrozumienie i szacunek uczestników. ’’YOUth for EU’’ swoimi działaniami chce pokazać jak ważne jest wprowadzanie młodzieży w życie społeczne. Nasza przyszłości oraz dalsza współpraca UE jest uzależniona od dzisiejszej młodzieży, dlatego tak istotne jest, aby od wczesnych lat mogła sama kształtować swoje poglądy. W tym celu chcemy umożliwić młodym ludziom dostęp do lepszej edukacji ukierunkowanej na stosunkach międzynarodowych oraz na przedyskutowaniu dzisiejszych wartości jakie wyznaje Unia.

Cele projektu

  • wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat znaczenia aktywnego obywatelstwa oraz zwiększenia świadomość o historii Europy, wyznawanych przez nią wartościach oraz docenienia różnorodności jako nieodłącznej części społeczeństwa europejskiego;
  • zrozumienie wartości, praw i wolności UE poprzez zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w życie społeczne i aktywność obywatelską;
  • pobudzenie młodzieży do zwiększenia aktywności obywatelskiej na rzecz przyszłości swojej społeczności poprzez lepsze zrozumienie polityk UE oraz instrumentów, jakie zapewnia Unia w zakresie zatrudnienia, mobilności, kształcenia, szkolenia oraz wolontariatu;
  • uświadomienie młodym ludziom wpływu wyborów politycznych dokonywanych przez poszczególnych obywateli i społeczności na długoterminowy dobrobyt społeczeństwa.

Projekt "DCP v2.0"

Projekt pt. ,,Digital Civic Participation v2.0’’ realizowany jest w ramach europejskiego programu CERV. Inicjatorem projektu jest organizacja Irtea w Grecji, które zaprosiło do współuczestnictwa miasta: Starachowice (Polska), Cinisello ( Włochy), Klaipeda (Litwa) oraz Pont (Rumunia). Grupą docelową projektu stanowi młodzież i studenci w wieku 15-30 lat, a także pracownicy gminy, którzy interesują się wykorzystywaniem narzędzi e-partycypacji. Priorytetem projektu jest zastanowienie się nad tym jak pandemia COVID-19 wpłynęła na życie społeczeństwo lokalnego. Kluczowe było wówczas wykorzystanie przez władze nowych narzędzi cyfryzacji, aby umożliwić mieszkańcom czynny udziału w sprawach lokalnych. DCP2 v2.0 chce przyjrzeć się relacji między korzystaniem z narzędzi uczestnictwa cyfrowego, a demokracją. Jednym z głównych celów projektu jest unowocześnienie edukacji obywatelskiej, co skutkować będzie większą aktywnością młodzieży w życiu społecznym.

Cele projektu:

• analizowanie oraz monitorowanie istniejących już metod i narzędzi wykorzystywanych do e-uczestnictwa,

• szkolenia i edukacja młodzieży oraz pracowników gminy na temat wykorzystywania narzędzi i koncepcji e-partycypacji oraz        e-demokracji,

• dzielenia się dobrymi praktykami dotyczącymi używania narzędzi uczestnictwa cyfrowego w poszczególnych miastach europejskich,

• identyfikowanie lokalnych problemów i wspólne poszukiwanie rozwiązań,

• zwiększenie poziomu uczestnictwa obywateli UE za pomocą rozwiązań cyfryzacji.

Zwieńczeniem projektu będzie opracowanie podręcznika na temat narzędzi i metod stosowania e-partycypacji oraz jego skutków zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

RUBBEST22 – Rural Youth in action from local to European level

Pomysł na projekt został opracowany przez grupę młodych ludzi zaangażowanych i pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jego celem jest dążenie do zaangażowania jak największej liczby młodzieży wiejskiej poprzez rozwijanie dobrych praktyk, umiejętności miękkich oraz rozwijanie zdolności młodzieży do formułowania swoich potrzeb w zmianach polityki na obszarach wiejskich.

Projekt skoncentruje się na zgromadzeniu młodych ludzi z wielu małych europejskich miejscowości, którzy będą mieli możliwość prowadzenia działań na poziomie lokalnym i regionalnym lub chcieliby rozpocząć działać na poziomie krajowym czy europejskim. Zapewni młodym jak najlepsze przygotowanie poprzez wymianę doświadczeń i działania związane z rozwojem i aktywizacjom młodych.

Dodatkowo, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesach uczenia się będzie wspierać cyfrowe umiejętności i kompetencje młodzieży wiejskiej, co pozwoli im na większą aktywność w wirtualnych działaniach edukacyjnych i cyfrowych praktykach partycypacyjnych również po wdrożeniu projektu.

Projekt ma na celu bezpośrednie zaangażowanie co najmniej 60-70 uczestników w wieku od 18-30 lat ze społeczności wiejskich z różnych krajów europejskich.

Wymiana międzykulturowa i aktywne zaangażowanie młodych koordynatorów we wspieraniu uczestników w ich działaniach dadzą przedstawicielom młodzieży wiejskiej szansę na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności.

Młodzieżowy Kompas Obywatelski

Projekt „Młodzieżowy Kompas Obywatelski” finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przez Stowarzyszenie Rozprawy o Europie we współpracy z Nansen Dialogue Centre z Chorwacji oraz Gminę Starachowice i Młodzieżową Radą Miasta Starachowice.

Projekt powstał po to aby odpowiedzieć na potrzeby młodzieży. Ma za zadanie aktywizować młodzież, podnosić ich kompetencje społeczne i wiedzę w kluczowych dla przyszłości tematach oraz dać szansę na samorozwój i integrację ze społecznością lokalną, jednocześnie wzmacniając ich potencjał.W ramach tego projektu przewidzieliśmy szereg działań i aktywności dla młodych ludzi w Starachowicach. W pierwszym etapie skupiamy się na radnych MRM Starachowice i rozwoju ich działalności oraz kompetencji miękkich. W marcu 2022 r. przeprowadzone zostało szkolenie na którym wytyczono cele działalności MRM oraz zaplanowano działania na najbliższe lata.

W kolejnych miesiącach młodzież ze Starachowic zaproszona została do udziału w szeregu warsztatów odpowiadającym ich potrzebom. Warsztaty te skupiały się na tematach interesujących młodzież ale niezbyt często poruszanych w szkole, takich jak ekologia, media, edukacja obywatelska czy edukacja międzykulturowa.

Młodzież pod okiem świetnych ekspertów z Polski oraz z Chorwacji miała szansę nie tylko rozwinąć swoje kompetencje na szkoleniach ale także przetestować to czego się nauczyli w praktyce. 

Następnie, w maju odbył sie Młodzieżowy Festiwal Obywatelski połączony z konkursem wiedzy o Norwegii, piknikiem ekologicznym i cyklem dyskusji stolikowych (world cafe) na tematy środowiskowe i obywatelskie. Festiwal stanowił świetną okazję do zaprezentowania projektu, zorganizowania debat obywatelskich, kampanii ekologicznej, wywiadów z mieszkańcami i większej integracji mieszkańców Starachowic.

Pod koniec września Starachowicka młodzież wzięła udział w wizycie studyjnej w miejscowości Osijek w Chorwacji. Uczestnicy wizyty studyjnej rozmawiali, dzielili się doświadczeniami i nawiązywali przyszłą współpracę.

Author: Izabela Wrona

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-83-50

e-mail: mlodziez@starachowice.eu

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept